با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟
فوریه 6, 2024
۴۲۳۵ مورد فرار مالیاتی از طریق سامانه بازرسی شناسایی شد
۴۲۳۵ مورد فرار مالیاتی از طریق سامانه بازرسی شناسایی شد
فوریه 6, 2024
.