با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟
17 بهمن 1402
۴۲۳۵ مورد فرار مالیاتی از طریق سامانه بازرسی شناسایی شد
۴۲۳۵ مورد فرار مالیاتی از طریق سامانه بازرسی شناسایی شد
17 بهمن 1402
.