ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند

وقتی یک پلتفرم فیلتر شده، چطور مالیات گرفتن از آن برقرار است؟
وقتی یک پلتفرم فیلتر شده، چطور مالیات گرفتن از آن برقرار است؟
16 بهمن 1402
ببینید | اظهارات خبرساز رئیس سازمان امور مالیاتی در تلویزیون درباره میزان مالیات افراد ثروتمند
اعلام سقف معافیت مالیاتی اصناف /برداشت بدهی مالیاتی از حساب بانکی بدهکاران ممکن شد
16 بهمن 1402
.