صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس چقدر مالیات دادند؟
صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس چقدر مالیات دادند؟
19 اسفند 1401
سهم ثروتمندان از مالیاتِ ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد بود!
سهم ثروتمندان از مالیاتِ ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد بود!
24 اسفند 1401
.