صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس چقدر مالیات دادند؟
صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس چقدر مالیات دادند؟
مارس 10, 2023
سهم ثروتمندان از مالیاتِ ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد بود!
سهم ثروتمندان از مالیاتِ ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد بود!
مارس 15, 2023
.