بسته های تأمین مالی پروژه های پیشنهادی قشم طراحی می شود
بسته های تأمین مالی پروژه های پیشنهادی قشم طراحی می شود
13 اسفند 1401
پایان بهمن هر سال؛ مهلت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها
پایان بهمن هر سال؛ مهلت پرداخت مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها
13 اسفند 1401
.