شناسایی یک میلیون واحد مسکونی خالی/ صدور برگه‌های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی

 کدام مشاغل از مالیات معاف نیستند؟
 کدام مشاغل از مالیات معاف نیستند؟
25 خرداد 1402
این افراد برای کارت به کارت باید مالیات بدهند
این افراد برای کارت به کارت باید مالیات بدهند
30 خرداد 1402
.